Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji za turistične aranžmaje (v nadaljevanju: splošni pogoji) so sestavni del pogodbe/prijavnice oziroma napotnice/voucherja, ki ga skleneta Arriva Štajerska d.d., PE Turistagent (v nadaljevanju: Agencija) oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Agencija, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. Za turistične aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov.

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo, ki je navedeno v programu.

Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi/prijavnici navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo programa po vsebini aranžmaja.

 

II. PRIJAVA IN PRIJAVNINA

Potnik se lahko prijavi na turistična aranžma, ki ga organizira Agencija, v katerikoli poslovalnici Agencije, preko internetne prodaje, preko telefonske prodaje ali pooblaščene agencije.

Ob prijavi skleneta Agencija in potnik pogodbo/prijavnico, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. S podpisom pogodbe/prijavnice potnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil aranžma. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani http://turistagent.si/pogoji-uporabe.

Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program in plačati prijavnino.

Agencija za svoje storitve zaračunava potniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 7,50 EUR na prijavnico pri enodnevnih izletih, 15,00 EUR na prijavnico za ostale razpisane izlete oziroma potovanja in 25,00 EUR pri izletih oziroma potovanjih, pripravljenih po naročilu. Naknadne spremembe imena potnikov, števila potnikov, nastanitve (v kolikor so sploh možne) Agencija zaračuna spremembo po ceniku organizatorja oziroma minimalno 15,00 EUR na prijavnico.

V primeru, da potnik ob prijavi navede nepravilne podatke, je odgovoren za vse stroške in posledice, nastale zaradi nepravilnih podatkov.

Prijava je za potnika zavezujoča. Za zavezujočo prijavo se poleg pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika ter ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega sredstva, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, pa tudi prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

V primeru telefonskega naročila aranžmaja, potnik naroči aranžma tako, da posreduje svoje podatke (ime in priimek, naslov). Potnik je dolžan aranžma plačati na podlagi številke rezervacije, ki jo pošlje Agencija, in v roku, ki ga določi Agencija (praviloma je ta rok tri dni). V primeru, da potnik v tem roku aranžmaja ne plača, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

V primeru naročila aranžmaja preko interneta, je potnik dolžan aranžma plačati  v roku enega dneva po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da potnik v tem roku aranžmaja ne plača, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Potnik lahko od prijave odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi.

 

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Agencije ali pri pooblaščeni agenciji oziroma ko Agencija prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Ob prijavi potnik plača 30% cene aranžmaja oziroma znesek, ki je naveden v programu. Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred odhodom oziroma v roku, ki je naveden v programu. V primeru, da potnik aranžmaja ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in Agencija ravna v skladu z določili o potnikovi odpovedi.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ – request) potnik vplača varščino v višini 30,00 EUR oziroma v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Če Agencija rezervacije ne more potrditi, vrne potniku vplačani znesek. Če je rezervacija potrjena, postane vse, kar je navedeno v teh splošnih pogojih oziroma splošnih pogojih organizatorja potovanja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

Potnik lahko plača aranžma z gotovino, s položnicami ali s kreditnimi karticami. Plačilo letalskih vozovnic s kreditnimi karticami ni mogoče. 

Potnik prejme napotnico/voucher šele po celotnem plačilu turističnega aranžmaja.

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem turističnem aranžmaju (napotnica/voucher in/ali potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

Obročno plačilo s položnicami:

Potnik plača 30% cene aranžmaja ob rezervaciji, preostali del pa na obroke. Število obrokov je odvisno od datuma potovanja, zadnji obrok mora biti plačan najkasneje 15 dni pred odhodom. 

Obročno plačilo s karticami American Express, Diners in Karanta:

Obročno plačevanje je možno na 2 do 12 enakih obrokov, na osnovi odobritve avtorizacijskega centra. Minimalna višina obroka je 50,00 EUR. Prvi obrok zapade čez en mesec od prijave.

Strošek plačila na obroke s kartico American Express in Diners krije potnik, zato se cena aranžmaja zviša za takšen strošek. To pomeni, da bo na računu izkazan znesek aranžmaja, ki vključuje ceno aranžmaja plus odstotek stroška plačila na obroke, ki je v skladu s pogoji izdajatelja kartice. Pri obročnem plačevanju s kartico Karanta potnik plačilo, obrestno mero in način plačevanja ureja z izdajateljem kartice Karanta. Tabelarna opredelitev stroškov plačila na obroke je na voljo poslovalnicah Agencije.

 

IV. CENE

Cene aranžmajev so določene v programih in veljajo od dneva objave programa.

Agencija ima pravico do spremembe cene v primeru sprememb, ki vplivajo na ceno aranžmaja (spremembe v menjalniškem tečaju, povišanje stroškov prevoza, povišanja pristojbin prevoza, ipd.). Sprememba cene je mogoča najkasneje do 20 dni pred odhodom. O morebitni spremembi cene Agencija potnika pisno ali ustno obvesti. Če se cena poviša za več kot 10% osnovne cene aranžmaja, ima potnik pravico odpovedati pogodbo, brez kakršnekoli odgovornosti za škodo. V tem primeru ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov iz naslova vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

V primeru, ko je cena aranžmaja odvisna od števila potnikov, Agencija potnike o številu potnikov in o ceni potovanja obvesti najkasneje 7 dni pred odhodom.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

 

V. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste, ki praviloma niso vključene v osnovno ceno programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine, ipd.). Potnik posebne storitve plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so pri posameznem programu možne posebne storitve, potnik izrazi željo po teh storitvah ob prijavi ter jih doplača k ceni aranžmaja.

Če je posebno storitev še mogoče naročiti med potovanjem, potnik takšno storitev naroči in plača vodji potovanja ali predstavniku Agencije ali neposrednemu ponudniku storitve v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti in po ceni, veljavni na kraju samem.

 

VI. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI ARANŽMAJA (ODPOVEDNI RIZIKO)

Vsak potnik ima pravico do zavarovanja za primer odpovedi aranžmaja, če po prijavi oziroma sklenitvi pogodbe pri njem ali njegovi ožji družini (zakonec, otroci, starši, bratje) nastopijo okoliščine, ki mu onemogočajo potovanje. Te okoliščine so: poslabšanje zdravstvenega stanja potnika, hujša nesreča potnika, smrt ali hujša nesreča v ožji družini, uradni vpoklici. Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega odpovednega rizika le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila

Potnik plača odpovedni riziko v višini 5% cene aranžmaja. S posameznim programom se lahko določi drugačna višina odpovednega rizika oziroma da odpovedni riziko ni mogoč. Prav tako lahko potnik ob prijavi sklene pogodbo o zavarovanju odpovedi aranžmaja po posebnih pogojih, ki veljajo za zavarovanje odpovedi aranžmaja pri zavarovalnici, s katero ima Agencija sklenjeno pogodbo.

Ne glede na plačani odpovedni riziko ima Agencija v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 15,00 EUR po prijavnici.

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi odpovednega rizika, če pisno in z ustreznim dokazilom potovanje odpove najkasneje dve uri pred pričetkom potovanja. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00).

V primeru, da potnik sklene zavarovanje rizika odpovedi pri kateri izmed zavarovalnic, se potnikove pravice iz tega naslova uveljavljajo pri tej zavarovalnici, v skladu z njenimi splošnimi pogoji.

 

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA

Potnik ima pravico do odpovedi aranžmaja v poslovalnici, kjer se je prijavil. Agencija ima v tem primeru pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aranžmaja. Višina stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved, in sicer:

  • odpoved do 30 dni pred odhodom – 7% cene aranžmaja;
  • odpoved od 29 do 22 ni pred odhodom – 20% cene aranžmaja;
  • odpoved od 21 do 15 ni pred odhodom – 30% cene aranžmaja;
  • odpoved od 14 do 10 ni pred odhodom – 50% cene aranžmaja;
  • odpoved od 9 do 1 dan pred odhodom – 80% cene aranžmaja;
  • odpoved znotraj 24 ur – 100% cene aranžmaja.

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava Agencija v odstotkih od celotne cene turističnega aranžmaja, ne glede na to, kolikšen odstotek je potnik plačal do dneva odpovedi.

Če je organizator potovanja drug organizator, je višina stroškov odpovedi turističnega aranžmaja določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom tega organizatorja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Odpoved potnika mora biti dana v pisni obliki. Če potnik poda ustno odpoved, mora kasneje podpisati tudi pisno izjavo o odpovedi, sicer se šteje, da odpoved ni podana.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru potnik nima pravice do povračila stroškov ali plačane cene aranžmaja.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe o potovanju pred odhodom spremeni ime ali število potnikov, namestitev, storitev ali datum potovanja. V primeru spremembe Agencija potniku zaračuna administrativne stroške v višini 15,00 EUR. V primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma vključuje tudi organiziran prevoz, Agencija zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

Potnik lahko med programom spremeni program samo s predhodnim pisnim soglasjem krajevnega/lokalnega agenta (ki ga je pooblastila Agencija), s tem, da mora Agencijo o vsaki takšni spremembi obvestiti najkasneje 8 dni po vrnitvi. Morebitne stroške takšnih sprememb nosi potnik sam.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Agencije zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanje cene.

 

VIII. POTOVALNI DOKUMETNI

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Agencija za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je naveden v programu, pridobiti vizum za države, v katere potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Agencija po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja. V primeru, da potniku vizum ureja Agencija, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma Agencija potniku ne vrača. Agencija ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali drugih ovir nosi vse nastale stroške potnik sam. Šteje se, da si potnik vizum ureja sam, kadar Agenciji ne dostavi potrebnih dokumentov za ureditev vizuma v roku, ki je določen v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni, ipd.) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročajo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, potnik nosi vse posledice in/ali stroške, ki s tem v zvezi nastanejo njemu in ostalim udeležencem programa.

 

IX. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev domov, si mora potnik na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. V tem primeru se lahko potnik za pomoč in nasvete glede urejanja formalnosti obrne na vodjo potovanja ali predstavnika Agencije.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov aranžma prekiniti, ni upravičen do povračila vplačanega aranžmaja ali povračila stroškov.

 

X. CARINSKI, DEVIZNI PREDPISI IN VELJAVNA ZAKONODAJA

Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter veljavno zakonodajo Republike Slovenije kot tudi držav, v katere potuje. Če zaradi potnikovega nespoštovanja navedenih predpisov pride do zamude, dodatnih stroškov ali prekinitve programa, potnik nosi vse posledice in/ali stroške, ki s tem v zvezi nastanejo njemu in ostalim udeležencem programa.

 

XI. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da so v programu zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, v kateri so vpisana opravljena cepljenja. V primeru, da cepljenje postane obvezno po sklenitvi pogodbe o potovanju, takšna okoliščina ni opravičljiv razlog za odpoved in se potnik mora obvezno cepiti. Opravičljiv razlog je lahko le to, da bi cepljenje vplivalo na potnikovo zdravje, o čemer mora potnik predložiti zdravniško potrdilo. Agencija ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja zaradi njegovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške, ki so s tem povezane.

 

XII. PRTLJAGA

Agencija ne odgovarja za izgubljeno, poškodovano ali ukradeno prtljago. Izgubljeno, poškodovano ali ukradeno prtljago mora potnik sam prijaviti prevozniku, hotelu ali drugemu neposrednemu ponudniku storitev.

Prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema itd. mora potnik prevozniku doplačati, praviloma ob odhodu neposredno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage potrebno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve prostorskih kapacitet pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega ali cestnega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube ali poškodovanja prtljage potnik izpolni ustrezen obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz in se ravnati po pravilih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Agencija prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov potnika v namestitvenih objektih in prevoznih sredstvih.

 

XIII. KATEGORIZACIJA OBJEKTOV IN OPIS STORITEV

Kategorizacije namestitvenih objektov so kategorizacije, ki veljajo po zakonodaji posamezne države, veljavne v času izdaje programa, na katero Agencija nima nobenega vpliva. Standardi turističnih ponudb med posameznimi državami se med seboj razlikujejo in zato neprimerljivi.

Agencija ne prevzema nobene odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki jo poda pooblaščena agencija organizatorja, ki ni v skladu z opisom storitev v programu. Agencija prav tako ne odgovarja za informacije na spletnih straneh posameznih hotelov in ponudnikov storitev.

 

XIV. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe v primeru nekvalitetno ali pomanjkljivo opravljenih storitev. Reklamacijo lahko vloži vsak potnik sam ali za to pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Agencija reklamacije ne bo upoštevala. Reklamacija mora utemeljena in podpisana. Potnik naj zato reklamaciji predloži ustrezne dokaze, morebitna potrdila hotelirjev in/ali ponudnikov storitev, prevoznika in drugih oseb o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Postopek reklamacije:

1. Potnik mora podati reklamacijo na kraju samem, in sicer vodji potovanja ali predstavniku Agencije oziroma predstavniku organizatorja potovanja (v nadaljevanju: predstavnik), v njegovi odsotnosti pa neposrednemu ponudniku storitve. Potnik je dolžan pri odpravljanju vzroka reklamacije s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve sodelovati na način, da se pomanjkljivosti odpravijo. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Agencija ne bo upoštevala kasnejših zahtev za povračilo škode ali znižanje cene.

2. Če vzroka reklamacije ni mogoče odpraviti, potnik s predstavnikom oziroma ponudnikom storitve sestavi pisno poročilo.

3. Najpozneje v dveh mesecih po vrnitvi s potovanja mora potnik podati pisno pritožbo v poslovalnici, kjer se je prijavil za potovanje, ali pritožbo poslati po priporočeni pošti na naslov Turistagent, Mlinska ulica 28, 2000 Maribor. Potnik mora pritožbi priložiti pisno poročilo predstavnika oziroma ponudnika storitve in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Agencija bo vsebinsko obravnavala samo pritožbe s priloženimi dokazili, ki so vložene v navedenem roku.

4. Agencija je dolžna potniku pisno odgovoriti v 8 dneh po prejemu pritožbe ter pritožbo rešiti v roku, ki je potreben za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve in tretjih oseb.

Dokler Agencija ne izda sklepa, se potnik odreka posredovanju pritožbe oziroma kakršnikoli informacije o pritožbi tretjim osebam in javnosti.

Agencija bo reševala le tiste reklamacijske zahtevke, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru, ko bi bila lahko reklamacija po vsebini rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, ipd.), potnik pa tega ni reklamiral na kraju samem in o tem ni obvestil predstavnika oziroma ponudnika storitev, se šteje, da se je potnik s takšno storitvijo strinjal in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo povračilo škode ali znižanje cene.

Če vzroka reklamacije ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi Agencije prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine največ v višini realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja. To določilo ne velja v primeru, da ima Agencija pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Potnik ni upravičen do nadomestila škode zaradi izgubljenega dobička.

 

XV. ORGANIZATORJEVA ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Agencija si v skladu z zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja.

Agencija je upravičena odpovedati potovanje 7 dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. Če v programu ali pogodbi o potovanju ni drugače določeno, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

  • za potovanja z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu;
  • za potovanja na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini;
  • za potovanja na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;
  • za potovanja s posebnimi letali, vlaki, ladjami (trajekti, hidrogliserji, ipd.) – najmanj  80% zasedenost le-teh.

V primeru, da Agencija odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. Potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bila s programom zahtevana.

Agencija si pridržuje pravico delno ali v celoti odstopiti od pogodbe, ne da bi morala potniku povrniti škodo, če po sklenitvi pogodbe o potovanju nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, in te okoliščine pomenijo za Agencijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi bile te okoliščine v času sklenitve pogodbe znane ali podane.

Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda zaradi spremembe voznega reda prevoznikov ali nastopa višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne in zdravstvene zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih oblast, ipd.) in pravico do drugačne smeri programa, če se spremenijo pogoji (nov vozni red, višja sila in drugi nepredvideni vzroki, na katere Agencija ne more vplivati), brez odgovornosti za škodo Agencije in v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Agencija potnika pisno ali ustno obvesti nemudoma.

Agencija je upravičena odpovedati pogodbo in zahtevati povračilo škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe o potovanju, predvsem, če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Agencije.

Agencija ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu. Agencija ne odgovarja za prisiljene spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Agenciji ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Agencija potnika namesti v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

 

XVI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Agencija vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe o potovanju podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe.

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe podaja soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbah Agencije in njegovih poslovnih partnerjev. Če potnik takšnega soglasja ne želi podati, to izjavi ob prijavi na potovanje.

 

XVII. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI

Last minute aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Last minute aranžmaji niso navedeni v kataloški ponudbi in pomenijo posebno kategorijo aranžmajev, kjer Agencija omogoča potniku zadnja razpoložljiva mesta na potovanju.

Odpoved last minute aranžmaja ni mogoča, razen če je to s pogodbo ali programom drugače določeno. Če cena ni plačana pravočasno, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Potnik, ki se odloči za last minute aranžma, je v skladu s temi splošnimi pogoji pred sklenitvijo pogodbe opozorjen na stvarno in dejansko nižjo kakovost aranžmaja, zato nima pravice do uveljavljanja reklamacijskih zahtevkov glede pomanjkljive ali nekakovostne namestitve oziroma glede pomanjkljivih ali nekakovostnih storitev.

 

XIII. POTOVANJE Z OTROKI

V določenih primerih je s posameznim programom lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem programom, popuste na posamezne storitve. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezen aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega aranžmaja.

 

XIV. KONČNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 18.2.2014 in veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani Agencije.

V primeru spora med strankama je pristojno sodišče v Mariboru.

 

V Mariboru, 18.2.2014

Uprava Arriva Štajerska d.d.

 

Preberite še: Zasebnost spletne strani Turistagent.si